Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Identifikační údaje provozovatele
Provozovatelem osobních údajů je společnost TONER spol. s r.o., Humenská 27, 040 11 Košice, IČ: 36 182 427, DIČ: 2020044862, DIČ: SK2020044862, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 10186 / V, e-mailová adresa: info@decadence.sk, tel: 0908652797 (dále jen “společnost TONER spol. S r.o.” která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.
 1. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:
 2. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací
Společnost TONER spol. s r.o. zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti TONER spol. s ro), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) ​​i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamaci.

Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen “Nařízení GDPR”) a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností TONER spol. s r.o. je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti TONER spol. s r.o.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:
 • společnost TONER spol. s r.o., se sídlem Humenská 27, 04011, Košice, IČO 36 182 427, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I jako zprostředkovatel
 • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další provozovatel nebo zprostředkovatel,
společnost Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. , IČO 35 834 498, zapsaná v OR Okresního soudu Bratislava I jako zprostředkovatel dodávající IT systém pro plánování cest při doručování,
 • dodavatelé, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé
 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti TONER spol. s r.o.
Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.
 1.  Registrace a provoz e-shopu
Společnost TONER spol. s r.o.spracúva pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností TONER spol. s r.o.je nezbytné k zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

 • společnost TONER spol. s r.o., se sídlem Humenská 27, 04011, Košice, IČO 36 182 427, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

c.    Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Společnost TONER spol. s r.o.spracúva pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek a v případě telefonické podpory i nahrávky hovorů z call centra.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností TONER spol. s r.o.je nezbytné pro poskytnutí podpory, přičemž v případě zvukové nahrávky je souhlas a tím i zpracování osobních údajů prostřednictvím zvukové nahrávky dobrovolné.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

 • společnost v případě telefonické podpory, TONER spol. s r.o.
 • společnost TONER spol. s r.o. v případě e-mailové podpory,
Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.
 1.  Řešení stížností zákazníků
Společnost TONER spol. s r.o.spracúva pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností TONER spol. s r.o. je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

 1.  Soutěže na Facebooku
Společnost TONER spol. s r.o. zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností TONER spol. s r.o. je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.

Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně označení jménem a příjmením je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svojí Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

 1.  Poskytování podpory přes Facebook
V případě, že se dotyčná osoba rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, společnost TONER spol. s r.o. bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osobě a údaje, které jí dotyčná osoba sama během komunikace poskytne.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání společností TONER spol. s r.o. je nezbytné pro poskytnutí podpory na žádost zákazníka.

Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https: // www .facebook.com / policy.php).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníků.

 1.  Uplatňování nároků společnosti TONER spol. s r.o.
Společnost TONER spol. s r.o.spracúva pro účely nároků společnosti TONER spol. s r.o.nasledovné údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné pro podání žaloby společností TONER spol. s r.o., údaje uvedené v žalobě proti společnosti TONER spol. s r.o., údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti TONER spol. s r.o.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností TONER spol. s r.o. je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti TONER spol. s r.o. Oprávněným zájmem společnosti TONER spol. s r.o. je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti TONER spol. s r.o.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty během které mohou být vůči společnosti TONER spol. s r.o. uplatňované nároky nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.
 1. Plnění zákonných povinností společnosti TONER spol. s r.o.
Společnost TONER spol. s r.o.spracúva osobní údaje uvedené v písm. a) až g) pro účely plnění zákonných povinností společnosti TONER spol. s r.o.

Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové). Zpracování osobních údajů společností TONER spol. s r.o. je nezbytné k plnění zákonných povinností společností TONER spol. s r.o.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako provozovatelé.
Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

 

 1.  Práva dotčené osoby
Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Dotčená osoba má vůči provozovateli právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a ( vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním společnosti TONER spol. s r.o .:

 1. a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti,
  b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
  c) telefonicky na výše uvedeném čísle.
Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

 

Prihláste sa do svojho účtu
Přihlaste se do svého účtu