Obchodní a Reklamační podmínky

1. Základní ustanovení

Odběratel (zákazník) – je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb a vstupuje do obchodního vztahu s prodávajícím.

Dodavatel (prodávající) – společnost TONER spol. s r.o. provozuje internetový obchod www.decadencejeans.com

Obchod – je internetový obchod, provozovaný prodávajícím a reprezentován súborominternetových stránek a aplikací elektronického obchodu.

Odběrné místo – místo, kde se může zákazník se zbožím seznámit a objednávku si osobně vyzvednout.

Informace o společnosti:

TONER spol. s r.o.

Humenská 27, 040 11 Košice

Provoz: Třída SNP 88 (OC Terasa), Košice

IČO: 36 182 427

DIČ: 2020044862

IČ DPH: SK2020044862

Bankovní spojení (IBAN): SK4511110000000105373022

UniCredit Bank (1111)

E-mail: info@decadence.sk

2. Informace o zboží (předmět smlouvy):

Odběratel má možnost seznámit se v obchodě (prodejně) před zakoupením, tak v jeho průběhu s informacemi o zboží nabízeném dodavatelem:

• název, hlavní charakteristiky zboží a služeb, případně další údaje dle povahy výrobku potřebné k jeho jednoznačné identifikaci, označení zboží,

• cena za zboží je v internetovém obchodě uváděna v EUR s DPH. Sazba DPH je 20%

• všechny fotky zboží na stránce jsou vytvořeny značkou Decade a jsou platná.

• záruční doba zboží je dle platné legislativy ČR

3. Objednávka

• objednávka vzniká na základě jejího potvrzení v procesu objednání zboží v internetovém obchodě, nebo objednáním zboží osobně, telefonicky nebo e-mailem

• odběratel odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními adodacími podmínkami internetového obchodu www.decadencejeans.com

• obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky

• odběratel je povinen se seznámit s obchodními podmínkami před dokončením objednávky a úspěšným provedením objednávky s nimi souhlasí

4. Zrušení objednávky

a) Odběratel má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do doby vyexpedování objednaného zboží ze skladu, a to e-mailem nebo telefonicky. Informace o vyexpedování bude kupujícímu odeslaná e-mailem.

V případě storna objednávky před odesláním zboží prodávající neúčtuje odběrateli žádné poplatky související se zrušením objednávky.

V případě, že odběratel zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 15 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě bude neprodleně informovat odběratele za účelem dohodnutí dalšího postupu.

V případě zrušení objednávky prodávajícím se neúčtují kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že odběratel již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, vrátí prodávající již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 15 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet odběratele.

5. Ochrana osobních údajů

a) V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen “GDPR”) a implementací opatření pro zajištění souladu společnosti Toner spol. s r.o. s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky), obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce Ochrana osobních údajů.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

a) V souladu s ustanoveními zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku v platném znění, má spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti, právo odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu.

Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:

• záměr odstoupit od smlouvy oznámí odběratel prodávajícímu co nejdříve, a to písemně e-mailem na toner@toner.sk nebo poštou na adresu, spolu se zbožím, kopií faktury a číslem účtu pro vrácení peněz

• odběratel zašle zboží doporučeně a pojištěné na adresu Decade / Toner spol. s r.o., Třída SNP 88, 040 11, Košice, nikoliv však na dobírku.

• v případě odstoupení od smlouvy doručí odběratel prodávajícímu nepoškozené zboží v originálně zapečetěném původním obalu, zboží nesmí být použit nebo neúplný. Prodávající vrátí odběrateli již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu. Vrácení kupní ceny se uskuteční bezhotovostním převodem na účet odběratele.

• náklady na vrácení zboží nese spotřebitel

• lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem převzetí zboží

• v případě, že spotřebitel použije dražší variantu dopravy, v rámci odstoupení od smlouvy mu bude vrácena částka za nejnižší možný variantu dopravy, jaký obchod má v nabídce

b) V případě, že odběratel odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit, poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající odběrateli již zaplacenou kupní cenu, v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku, sníženou o hodnotou jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží ao hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu, ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu. Vrácení snížené kupní ceny se uskuteční bezhotovostním převodem na účet odběratele.

c) V případě, že odběratel nesplní povinnost uvedenou v bodě 5a) těchto obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit odběrateli kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu .

d) Poučení o odstoupení od smlouvy: Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží (den převzetí od kurýra / den převzetí na poště / den osobního odběru). Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

e) Důsledky odsúpenia od smlouvy: Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Vrácené peníze zpravidla posíláme na Vámi uvedené číslo účtu. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Náklady na vrácení zboží ponese my. Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

f) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde FORMULÁŘ

7. Dodací podmínky

a) Dodání zboží

Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, podle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle od 1-3 pracovních dnů od jejího potvrzení. V případě delší dodací doby bude prodávající odběratele o této skutečnosti neprodleně informovat.

Zboží dodáváme kurýrní službou na dobírku. Cena za dopravu a doručení při objednávce nad 50 € je zdarma.

Odběratel je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost a kompletnost zásilky a tuto potvrdit svým podpisem. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány.

b) Způsob platby za zboží

– na dobírku prostřednictvím kurýrní služby – odběratel zaplatí za zboží kurýrovi při převzetí zboží

– převodem na účet firmy TONER spol. s r.o.

8. Reklamační podmínky

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

• podmínkou uznání reklamace je předložení dokladu o koupi věci. V případě reklamovaná tonerových kazet a inkoustových kazet je třeba přiložit vzorek chybné tisku. Vzorek se zašle spolu s reklamovaným produkty přímo na adresu is vyplněným reklamačním formulářem. Formulář na FORMULÁŘ

• zboží je nutné odeslat na adresu uvedenou v bodě 5 a)

• na vyřízení reklamace je zákonná lhůta 30 dní

• na veškeré zboží prodávané v elektronickém obchodu www.decadencejeans.com je záruka 2 roky, pokud není uvedeno datum spotřeby na obalu jiný.

• Reklamaci nám neposílejte na dobírku, ale jako balík, nebo doporučený dopis. Nezapomeňte přiložit kopii faktury a krátký popis závady.

9. Závěrečná ustanovení

• Prodávající si vyhrazuje změnit tyto Záruční a Reklamační podmínky. Všechny doplňky a změny a jejich účinnost vyhlašuje uveřejněním na www.toner.sk minimálně 30 dní předem.

Prihláste sa do svojho účtu
Přihlaste se do svého účtu