Obchodné a Reklamačné podmienky

1. Základné ustanovenia

Odberateľ (zákazník) – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby a vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Dodávateľ (predávajúci) – spoločnosť TONER spol. s r.o. prevádzkuje internetový obchod www.decadencejeans.com 

Obchod – je internetový obchod, prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborominternetových stránok a aplikácií elektronického obchodu.

Odberné miesto – miesto, kde sa môže zákazník s tovarom oboznámiť a objednávku si osobne vyzdvihnúť.

Informácie o spoločnosti:

TONER spol. s r.o.

Humenská 27, 040 11 Košice

Prevádzka: Trieda SNP 88 (OC Terasa), Košice

IČO: 36 182 427

DIČ: 2020044862

IČ DPH: SK2020044862

Bankové spojenie (IBAN) : SK4511110000000105373022

UniCredit Bank (1111)

E-mail: info@decadence.sk

2. Informácie o tovare  (predmet zmluvy): 

Odberateľ má možnosť oboznámiť sa v obchode (predajni) pred zakúpením, ako aj v jeho priebehu s informáciami o tovare ponúkanom dodávateľom:

• názov, hlavné charakteristiky tovaru a služieb, prípadne ďalšie údaje podľa povahy výrobku potrebné k jeho jednoznačnej identifikácii, označenie tovaru,

• cena za tovar je v internetovom obchode uvádzaná v EUR s DPH. Sadzba DPH je 20 %

• všetky fotky tovaru na stránke sú vytvorené značkou Décadence a sú autentické.

• záručná doba tovaru je podľa platnej legislatívy SR

3. Objednávka

• objednávka vzniká na základe jej potvrdenia v procese objednania tovaru v internetovom obchode, alebo objednaním tovaru osobne, telefonicky, alebo e-mailom

• odberateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými adodacími podmienkami internetového obchodu  www.decadencejeans.com

• obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky

• odberateľ je povinný sa oboznámiť s obchodnými podmienkami pred dokončením objednávky a úspešným vykonaním objednávky s nimi súhlasí

4. Zrušenie objednávky

a) Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu, a to e-mailom alebo telefonicky. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná e-mailom.

V prípade storna objednávky pred vyexpedovaním tovaru predávajúci neúčtuje odberateľovi žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

V prípade, že odberateľ zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takomto prípade bude neodkladne informovať odberateľa za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

V prípade zrušenia objednávky predávajúcim sa neúčtujú kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že odberateľ už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, vráti predávajúci už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet odberateľa.

5. Ochrana osobných údajov

a) V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Tones spol. s r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke Ochrana osobných údajov.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) V súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v platnom znení, má spotrebiteľ, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

• zámer odstúpiť od zmluvy oznámi odberateľ predávajúcemu čo najskôr, a to písomne e-mailom na toner@toner.sk alebo poštou na adresu, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí

• odberateľ zašle tovar doporučene a poistený na adresu  Décadence / Toner spol. s r.o., Košické Oľšany 276, Košické Oľšany 044 42, nie však na dobierku.

• v prípade odstúpenia od zmluvy doručí odberateľ predávajúcemu  nepoškodený tovar v originálne zapečatenom pôvodnom obale, tovar nesmie byť použitý alebo neúplný. Predávajúci vráti odberateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu. Vrátenie kúpnej ceny sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet odberateľa.

• náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ

• lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom prevzatia tovaru

• v prípade, že spotrebiteľ použije drahší variant dopravy, v rámci odstúpenia od zmluvy mu bude vrátená suma za najnižší možný variant dopravy, aký obchod má v ponuke

b) V prípade, že odberateľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu  tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci odberateľovi už zaplatenú kúpnu cenu, v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka, zníženú o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu. Vrátenie zníženej kúpnej ceny sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet odberateľa.

c) V prípade, že odberateľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 5a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť odberateľovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

d) Poučenie o odstúpení od zmluvy: Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (deň prevzatia od kuriéra/deň prebratia na pošte/deň osobného odberu). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

e) Dôsledky odsúpenia od zmluvy: Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Vrátené peniaze spravidla posielame na Vami uvedené číslo účtu. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášame my. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

f) Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete tu FORMULÁR

7. Dodacie podmienky

a) Dodanie tovaru

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle od 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci odberateľa o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

Tovar dodávame kuriérskou službou na dobierku. Cena za dopravu a doručenie pri objednávke nad 50 € je zadarmo.

Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť svojim podpisom. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

b) Spôsob platby za tovar

– na dobierku prostredníctvom kuriérskej služby – odberateľ zaplatí za tovar kuriérovi pri prevzatí tovaru

– prevodom na účet firmy TONER spol. s r.o.

8. Reklamačné podmienky

Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

• podmienkou uznania reklamácie je predloženie dokladu o kúpe veci. V prípade reklamovania tonerových kaziet a atramentových kaziet je potrebné priložiť vzorku chybnej tlače. Vzorka sa zašle spolu s reklamovanými produktami priamo na adresu aj s vyplneným reklamačným tlačivom. Tlačivo na  FORMULÁR

• tovar je nutné odoslať na adresu uvedenú v bode 5 a)

• na vybavenie reklamácie je zákonná lehota 30 dní

• na všetok tovar predávaný v elektronickom obchode www.decadencejeans.com je záruka 2 roky, ak nie je uvedený dátum spotreby na obale iný.

• Reklamáciu nám neposielajte na dobierku, ale ako balík, alebo doporučený list. Nezabudnite priložiť kópiu faktúry a krátky popis závady.

9. Záverečné ustanovenia

• Predávajúci si vyhradzuje zmeniť tieto Záručné a Reklamačné podmienky. Všetky doplnky a zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.toner.sk minimálne 30 dní vopred.

Prihláste sa do svojho účtu